Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-20 03:03:16  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 25.března 2008.
Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Nikliborc, p. Jasková, p. Pokorný,
p. Fasora, p. Kramoliš, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Ruprich,


p. Kuchař, p. Kamlerová, p. Večeřa, p. Mertová, p. Ing. Pokojský,

Závodní výbor schválil:

Žádost o podporu v nezaviněné tíživé životní situaci, požádal p.Španihel - DAH. Závodní výbor žádost projednal a výši podpory schválil, dle zásad hospodaření a to ve výši 5.000.- Kč.

ZV projednal a jednomyslně schválil výplatu odměny 1.500,- Kč
p. Fasorovi ke krytí nákladů spojených se zajišťováním potřeb závodního výboru.

V 15.00 hod. se na jednání dostavil zastupující předseda představenstva p. Ing. Kořínek, který informoval ZV o novém návrhu k úpravě mzdových požadavků zaměstnanců.
ZV návrh posoudil, projednal a tento návrh jednomyslně nepřijal.

Do dopravně – provozní komise byli zvoleni zástupci za ZV:
p. Řezníčková za tramvaje
p. Protivínský za autobusy
p. Peřina za trolejbusy

Informace:

- informace o chystané konferenci, pozvaných hostech, organizační pokyny
- informace z kolektivního vyjednávání
- mzdový vývoj za leden, únor 2008
- informace o jednání Ústavního soudu, rušení některých ustanovení zákoníku práce
- ZV projednal účetní uzávěrku hospodaření roku 2007
- ZV byl informován o způsobu podávání žádostí o podporu v nezaviněné tíživé situaci. Tato musí být projednána a schválena dílenským výborem a musí obsahovat všechny náležitosti – příjmení , jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefon, od kdy členem odborů – délka členství, začátek a konec nemocenské, nezaopatřené děti, manželka, důvod k podání žádosti, souhlas s ověřením příjmů a uvedených skutečností
- informace o nečerpaném zůstatku fondu sociálních potřeb, je třeba upozornit zaměstnance na možnosti čerpání příspěvku na tábory, školy v přírodě, soustředění, ozdravné pobyty, způsob podávání žádostí a další informace viz. příloha – vnitropodniková směrnice viz.příloha
- informace o problémech s důchodovým fondem, do fondu se noví členové nehlásí a příspěvky nebudou stačit na krytí výdajů. ZV navrhne konferenci k projednání: zvýšení dosavadního příspěvku ze 4,-Kč na 8,-Kč a současně snížit příspěvek při odchodu do důchodu z původních 2,500.- Kč. na 2.000,- Kč.
- informace o novém způsobu práce provozní komise: požadavky je nutno předem projednat na střediscích s vedoucími provozoven, pak proběhne klasické jednání provozní komise na ZV. S výstupem z provozní komise pak budou jednat na Dopravně - provozní komisi.Přílohy: 1- Informace o jednání Ústavního soudu
2- směrnice o čerpání příspěvků z fondu sociálních potřeb
V Ostravě dne: 25. března 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAZpět            Verze pro tisk