Svátky Čtvrtek 29. 7. svátek má Marta   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-20 11:50:57  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace společně s předsedy dílenských výborů a managementu DP Ostrava a.s.,
konaného dne 26. května 2008.

Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Antes, p. Ing.Sporysz, p. Protivínský, p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Ing. Kudela, p. Ruprich, p. Sohr, p. Kramoliš, p. Večeřa, p. Ondis, p. Raška,
předsedové – p. Řezníčková, p. Nikliborc, p. Körner, p. Smital, p.Mandoková, p. Dvořáková, p.Orlíček,
Hosté – p. Ing. Kořínek, p. Ing. Hanzelka, p. Ing. Ballner, p. Matysík,
omluveni: p. Peřina, p. Kuchař, p. Kovář, p. Mihula, p. Vozňáková, p. Mertová, p.Ing.Pokojský,

Závodní výbor projednal a schválil:

- žádost o poskytnutí podpory při ukončení pracovního poměru na základě § 52-c ZP, pro
nadbytečnost.
Závodní výbor schválil: na základě zásad hospodaření podporu ve výši 1 500,- Kč. p. Petřeková

- žádost o podporu v tíživé situaci p. Benisch DTP, dílenský výbor projednal a doporučil
závodnímu výboru, ten schválil podporu ve výši 1 000,-Kč., pro 9, zdrželo se 2, proti 5
- informaci o výstražné stávce vyhlášené ČMKOS, k výzvě se připojil i svaz DOSIA, závodní výbor
jednomyslně schválil a přijal účast, dohodl postup a projednání v jednotlivých dílenských
organizacích

Závodní výbor projednal:

- informaci o možnosti využívaní rekreačního střediska SETINA , (bývalá Pustá Polom ),
ubytování s plnou penzí 560,- Kč. na osobu a den, ubytování na chatce 60,- Kč. na noc,
- informaci předsedkyně o postupu odběru zboží na dobírku, tato musí být adresovaná na základní
organizaci ZO OS DOSIA při DP. Ostrava a.s., před uskutečněním takové akce požádejte o
informaci jak na to,
- informaci o probíhajícím soudním sporu na doplatek mezd
- informace o plenárním zasedáníPřipomínky středisek
p. Nikliborc – nabídl volná místa na zájezdě pořádaném střediskem 02DTP na Macochu a Baťův kanál, cena pro odboráře 400,- Kč., dítě do 15 let 200,- Kč., cizí 600,- Kč.
Informace na tel. čísle 605 888 226
p. Jasková – dotaz na možnost pořádání tenisové ligy a následného turnaje
návrh dostal podporu, je nutno zjistit počet zájemců, je možno přihlásit se v kanceláři závodního výboru a nebo u p. Jaskové na tel. čísle 775 236 406
p. Zahajský – se dotázal na sledování přestávek mezi směnami, poukázal na porušování zákona ze strany brigádníků
tato situace se v současné době vyhodnotila a nastavuje se mechanizmus, který tomuto zabrání
p. Protivínský – poukázal na porušení zákona o inspekci práce v případě výpovědi p. Smitalovi, navrhl podat podnět k šetření na inspekci práce
- dále upozornil na stav okolo profesních osvědčení
- dále se pozastavil nad neplněním povinností předsedy dílenské organizace a člena závodního výboru za trolejbusy doprava, za neplnění povinností považuje soustavnou neúčast na zasedáních závodního výboru

V 16.00 hod. na jednání dorazilo vedení společnosti.

p. Matysík informoval o současném stabilizovaném stavu řidičů.
p. Ing. Kořínek oznámil výši pololetní odměny bude vyplaceno 15.mil. korun, což představuje v průměru na osobu něco málo přes 6 000,- Kč. a v procentním vyjádření se jedná o 35,76%.
p. Ing. Ballner informoval o chystané kontrole řidičů ze strany drážní a silniční inspekce.
Dále pak představitelé vedení reagovali na dotazy účastníků jednání.

p.Pokorný – na středisku 01DTO postrádají nápojový automat,
odp. p Matysík – nebyl potřebný odběr, firma si ho odvezla

p. Řezníčková – měla naúčtované stravné, přestože nachodí na obědy,
odp. p. Matysík – došlo k lidské chybě a omluvil se za zaměstnankyni
p. Kamerová – jak se věci mají se slíbeným kávomatem, totéž pro středisko 08DTP-V,
odp. p. Matysík – není si jist, jestli je v plánu investic, vedoucí střediska má možnost investici prověřit a provést plnění

p. Protivínský – vznesl požadavek na otevření kantýny po vzoru Hradce Králové od 4.00 hod.
odp. p. Matysík – bude uspořádána anketa a pokud vzejde požadavek bude splněn

p. Körner – nejsou výstupy z provozních komisí,
odp. p. Ing. Ballner – na prvním jednání byly předloženy požadavky v zápise druhého jednání budou odpovědi

p. Protivínský – požaduje hlášení o uvolnění prostoru u řidiče přes Mypol doplněné vhodně umístěnými nálepkami,

p. Nikliborc – poukázal na nesmyslnost některých hlášení před konečnou zastávkou

p. Zahajský – požádal o hlášení do vozu o vynechaných zastávkách na linkách s náhradními trasami

odp. p.Ing. Ballner – prověří situaci a podle možností sjedná nápravu

p.Orlíček – poukázal na nelogický text na vozovém výkaze s informací o čerpání bezpečnostních přestávek, v dopravních prostředcích schází zakládací klíny
odp. p.Ing. Ballner – prověří situaci a podle možností sjedná nápravu

p. Pokorný – problémy s provozem vozových stanic,
odp. p. Ing. Ballner – budují se další zesilovací stanice, situace by se měla vyřešit

p. Zahajský – dotaz na situaci okolo pneumatik,
odp. p. Ing. Ballner – původní firma končí, v současné době jsou ve hře dvě firmy, které musí ještě projít elektronickou aukcí

p. Kramoliš – jak to vypadá s výrobou trolejbusů,
- střecha pořád teče
- montérky-zahradníky pro ženy
odp. p. Ing. Hanzelka – spolupráce s fa. Solaris je ukončena, v současné době pobíhá stavba prototypu s fa. SOR,
budova se zatékající střechou projde úpravami, dojde tam k vybudování šaten a počítá se i s odstraněním zatékání

p. Mandoková – požaduje krém na ruce pro elektrikáře, k tomuto požadavku se připojil i p. Smital s požadavkem krému pro řidiče
odp. požadavky budou předány p. Pechancovi k vyjádření, co se týká montérek bude se jednat s oděvním skladem,

p. Sohr – v jakém stavu je odprodej pohledávek za černými pasažéry,
odp. p.Ing. Kořínek – proběhla aukce, připravuje se smlouva, odměna revizorům bude patrně v srpnu

p. Pokorný – oplocení smyčky na Dubině – Interspar je nedostatečné,
p. Körner - se také připojil k žádosti o prodloužení a odstínění proti oslňování řidičů autobusů
odp. p. Ing. Hanzelka – plot má za úkol bránit cestujícím překračovat koleje

p. Protivínský – v souvislostí s vyklizením smyčky Výstaviště, jaké se předpokládají možnosti náhrady
odp. p. Ing. Hanzelka – možností je víc a dosud se jedná

p. Ing. Sporysz – jestli bude náhrada za likvidovaný zájezdový autobus,
odp. p. Ing. Ballner – s náhradou se nepočítá, možnost nájmu u cizí firmy

p. Nikliborc – úpravy na lince č. 5 jsou nedostačující,
p. Ing. Kudela – požaduje úpravu jízdních dob na lince č. 5,
p. Večeřa – kdy se počítá se zahájením prací na novém zabezpečovacím zařízení,
odp. p. Ing. Hanzelka – současný stav je dočasný a práce na novém systému začnou patrně říjen, listopad,
p. Ing. Ballner – co se týká jízdních dojde k úpravě podle potřeby

p. Protivínský – poukázal na odebírání dokladů na školení řidičů,p. Smital – propadlé profesní průkazy, požádal o větší informovanost řidičů ze strany zaměstnavatele,
- zabezpečení couvání v objektu,
odp. p. Ing. Ballner – v objektu se bude couvat stejně tak jako dosud,

p. Řezníčková – v provozní komisi p. Ing. Tomala – specialista,
odp. p. Ing. Ballner – p. Ing. Tomala zastupuje správu majetku,

p. Zahajský – upozornil na problémy s pořádáním akcí typu Majáles a Pohádkový les,
odp. p. Ing. Ballner – selhala Policie, která měla zajistit průjezdnost komunikací,

p. Bc. Kubíčková – se dotázala, zda mají revizoři v povinnostech kontrolovat řidiče,
p. Nikliborc – dotaz na změny v doplňkovém prodeji,
odp. p. Ing. Ballner – zrušen nebude, jedná se ale o podstatném zjednodušení tak, aby se vytvořily podmínky pro odstranění konfliktních situací,
při té příležitosti apeloval na větší kázeň řidičů, uvedl, že slušným chováním lze předejít zbytečným stížnostem,V Ostravě dne: 26. května 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAZpět            Verze pro tisk