Svátky Pátek 30. 7. svátek má Bořivoj   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-08 17:36:51  
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 9.ledna 2008.Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Ing. Kudela, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Kramoliš, p. Ing.Sporysz, p.Protivínský, p.Ruprich, p Zahajský, p Kamlerová, p Večeřa, p.Vozňáková, p. Sohr Jiří, p. Ing. Pokojský,

Návrh na výpověď podle § 55 odst. 1b) ZP:

Olekšáková Martina – Předprodej jízdenek - pro-jednáno na základě § 55 odst. 1b) ZP za účasti jmenované. Závodní výbor návrh projednal se souhlasným stanoviskem.

Onderka Ivo - DAP-G - pro-jednáno na základě § 55 odst. 1b) ZP s účasti jmenovaného. Závodní výbor návrh projednal se souhlasným

Informace:

 informace o návrhu na kol. vyjednávání
ZV vyzval vedení společností dne 19.12.2007 k jednání s cílem dohody o úpravě ustanovení kolektivní smlouvy na období 2007 – 2008 a to článku V.1.4.
Vedení společnosti na žádost o zahájení úpravy mzdové oblasti platné kolektivní smlouvy a to bodu č. V.1.4. nepřistoupilo, s tím že je kolektivní smlouva platná a vyjednávání o úpravě mzdové oblasti bude otevřeno v termínu dohodnutém v kolektivní smlouvě
 p. Večeřa podal zprávu o třístupňové kontrole na středisku aut. Hranečník- jednalo se o závady drobnějšího charakteru,
dále upozornil na to , že je zakázáno používat vrtáky upravené stažením, osobně ověřil nedostatečné osvětlení ploch pro parkování vozidel – nutno zajistit couvání, tento problém bude následně projednán na komisi BOZP
 ZV byl informován o prodloužení přípravní doby řidičů autobusů na 15 minut


 jednání o pracovních vestách zaměstnanců dílen – s vedením společností byla dohodnuta možnost fasovat vesty podle zaměstnanci požadovaného vzoru
 předsedkyně informovala o stížnosti p. Vitáska z přepravní kontroly, záležitost je předána právnímu zástupci p Vitáska
 v letošním roce se pro velmi malý zájem zaměstnanců zrušil na celospolečenský ples, který by se uskutečnil dne 18.1.2008
 dále p. předsedkyně rozebrala situaci mezi díl. organizacemi, která nastala na základě dopisu p. Kuchaře a požádala o to aby členové ZV a předsedové informovali členskou základnu především věcně správně a také v odpovídající úpravě
 dne 10. ledna 2008 proběhne v Martinově jednání o společném postupu se společnostmi ČSAD Karviná, Havířov, Fr. Místek, CONNEX, DP.Opava, za účasti předsednictva našeho svazu
 dne 14. ledna 2008 v 9. hod. se bude konat schůzka prac. skupiny a odpoledne ve 14. hod.mimořádný ZV

Problémy a stížnosti díl. organizací:

p. Večeřa – růst zájmu o členství v odborech v souvislosti s předpokládaného sloučení dílenskách organizací na středisku Martinov

p. Ruprich – problémy, které se objevují na středisku se daří řešit s vedoucím dílen, dále poukázal na stížnosti dílenských zaměstnanců, kteří musí na úkor své práce řešit problémy dopravy

p. Kamerová – dotaz zaměstnanců na rozšíření sortimentu o nealkoholické pivo v ústředních dílnách, dále se dotazovala na stav jednání o rekreacích pro odboráře, podala požadavek o rekreaci u vody, tento vzešel o rybářů v její díl. org., dotaz na čerpání neplaceného volna, upozornila na nedostatečné osvětlení u skladu barev a parkovací plochy

p. Pokorný – upozornil na situaci na smyčce Interspar , popsal způsob manipulace s řazením tramvají

p. Vozňáková – dotaz na způsob čerpání náhradního volna, zaměstnanci jsou nuceni čerpat NV v měsíci, kdy odpracovali směnu v přesčasu

p. Zahajský – vyjádřil poděkování za úpravu přípravní doby a vyslovil podporu vyjednávací skupině

p.Ing. Kudela – díl. organizace se vyslovila souhlasně s návrhem rekreace Palkovické hůrky, dále podpořil informaci p. Pokorného a požádal o řešení stavu na Intersparu

p. Protivínsky – informoval o urgenci svazu v problematice stížnosti na Inspekci práce, požádal aby vedení společnosti nechalo udělat časový snímek přípravní doby řidičů, dále položil dotaz v jakém stavu je jednání o příplatcích za klimatické podmínky a otázka cestovních náhrad a stravného za práci přesčas

p. Ing. Sporysz – požádal o jednání o pružné pracovní době a to o tom aby volitelná část mohla začít podle požadavku zaměstnance

p. Sohr – informoval o navýšení pokuty za jízdu bez platného dokladu, upozornil na možnost poklesu výběru hotovosti na místě a tím na nepříznivý vliv na mzdy revizorů,


V Ostravě dne: 9.ledna 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA

Příloha. Zpráva o jednaní v Martinově dne 10.ledna 2008.


Dne 10.ledna 2008 proběhlo v Martinově jednání o společném postupu ZO-cí svazu DOSIA a Svazu dopravy při kolektivních vyjednáváních v roce 2008.
Za účasti DP Ostrava, DP Opava, ČSAD Karviná, ČSAD Havířov, ČSAD Fr. Místek a CONNEX a. s-tí došlo k dohodě na společném prohlášení, které po zpracování předsednictvem našeho svazu bude veřejně publikováno. Odborové organizace, které dosud nemají podepsané kolektivní smlouvy vyjádřili připravenost k vyhlášení stávkové pohotovosti a následně přistoupit k nátlakovým akcím, pokud jednání před zprostředkovatelem budou neúspěšná.
Ty organizace, které mají kol.smlouvu uzavřenu, vyslovily plnou podporu a spolupráci při jednání a vyjádřily připravenost k co možná nejbližší spolupráci.


V Ostravě dne 10. ledna
Zapsal: Fasora Lubomír

Zpět            Verze pro tisk