Zápis č. 15/2008


Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 11. září 2008.


Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Bc. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Jasková, p. Kamlerová, p. Vozňáková p. Ing. Pokojský, p. Kramoliš, p. Raška, p. Kuchař,
Omluveni – p. Peřina, p. Večeřa, p. Antes, p. Mertová, p. Sohr, p. Ondis,

Závodní výbor projednal:

-Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Podle § 55 / 1b, ZP - p. Žimčík Otto, vozovna trolejbusy
důvod: hrubé porušení pracovní kázně , neomluvená absence

Informace:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- hospodaření středisek
- přehled volných míst
- vývoj průměrné mzdy za první pololetí
- právní informace a poskytování právního poradenství
- vyhodnocení odborových protestů proti reformě veřejných financí
- připomínky středisek ke kolektivnímu vyjednávání
- o návrhu nové kolektivní smlouvy


Připomínky středisek:


Připomínky středisek byly zapracovány do zápisu, na základě dohody závodního výboru, z doručené pošty. Závodní výbor byl ukončen v 16.00 hod. Důvodem byla účast p. předsedkyně a p. místopředsedy na dozorčí radě.

p. Kamlerová – vyjádřila spokojenost s vyřešením situace s automatem na kávu.


p. Protivínský
– ochranné krémy- vedoucí na Hranečníku p.M.Škuta vůbec o ničem neví, že bychom měli něco fasovat, proto žádáme, aby byl vznesen dotaz na kompetentní osobu, jak to tedy je?
- k mému „Porušení povinností…“ – jak je možné, že zaměstnavatel vydá interní směrnici bez projednání s odborovou organizací,
- prosím o zaslání čísla, nebo názvu normy, která pojednává o pracovní obuvi řidiče MHD
- stvořil jsem několik málo slov, které budu vyvěšovat spolu s tabulkami pořadí výsledků průměrné mzdy v jednotlivých DP a nabízím k vyvěšení na nástěnky na ostatních provozovnách

p. Bc. Fasora
– na žádost dopravního náměstka p. Ing. Ballnera , jsme měli projednat na závodním výboru výsledky dopravně provozní komise. Vzhledem k předčasnému ukončení jednání k tomu nedošlo. Proto bude informace projednána na jednání naší odborové provozní komise a poté spolu s návrhy předložena na následném zasedání závodního výboru.
- touto cestou žádá o větší pozornost a péči při odstavování autobusu po zájezdech, množí se stížnosti kmenových řidičů, poslední případ byl zvlášť křiklavý, po zájezdu byl autobus nejenom neuklizený, ale zůstalo otevřené okno u řidiče, v noci přišel déšť a sedačka řidiče byla promáčená a celé pracoviště řidiče bylo mokré.

Závodní výbor dne 24.září se bude konat v Martinově ve 12.00 hod.
V Ostravě dne: 11. září 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Bc. Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA